•  

      DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

      Szkoła  Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp8stargard.edupage.org/.

      Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.             

       

      Data publikacji strony internetowej: 26.11.2008 r.

      Data ostatniej istotnej aktualizacji:  22.09.2020 r.

       

      Status pod względem zgodności z ustawą

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

       

      Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

      Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

      Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31.01.2024 r.

       

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

      Osobą kontaktową jest Anna Lau – kierownik gospodarczy,

      e-mail: sekretariat@sp8.stargard.edu.pl

      Kontaktować się można także telefonicznie na numer telefonu (91) 576 06 61.

      Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

       

      Każdy ma prawo, zgłosić żądanie lub uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu oraz wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

       

      Żądanie musi zawierać:

      • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
      • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
      • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

       

      Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

      Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

       

      Skargi i odwołania:

      Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

      • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Stargardzie,
      • Adres: ul. Romualda Traugutta 16, 73-102 Stargard,
      • E-mail: sekretariat@sp8.stargard.edu.pl
      • Telefon: 91-576-06-61,
      • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://ww.rpo.gov.pl/

       

      Dostępność architektoniczna

       

      1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

      W budynku są dwa główne wejścia znajdujące się od strony boiska. Jedno z nich jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do drugiego prowadzą schody. Budynek posiada 4 wyjścia ewakuacyjne oraz dodatkowe wyjście z kuchni na parking szkoły i do ulicy Niemcewicza. Brak jest nad nimi głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

         Po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu istnieje możliwość przy wejściu do budynku zapewnienia asysty.

              

      W szkole znajduje się:

      • 14 sal lekcyjnych wyposażonych w zalecane pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w edukacji przedszkolnej i szkolnej,
      • pracownia komputerowa,
      • biblioteka z czytelnią,
      • świetlica z bawialnią,
      • sala gimnastyczna,
      • sala korekcyjna,
      • gabinet pielęgniarki,
      • stołówka,
      • boisko do piłki nożnej ze sztuczna nawierzchnią,
      • boisko do koszykówki, siatkówki/piłki ręcznej,
      • sterfa street workout
      • place zabaw,
      • siłownia zewnętrzna wyposażenia w urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
      • trampiliny,
      • strefa rekreacyjna: stoły do szch/warcab, chińczyka, kółko i krzyżyk.
      1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

                           Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Na każdym poziomie znajdują się korytarze. Na                piętro i do poziomu piwnicznego prowadzą schody. Wewnątrz obiektu brak jest podjazdów dla osób                   niepełnosprawnych,  wind i schodowłazów.

      1. Opis dostosowań.

               W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

       

      1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

               Na terenie szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

       

      1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

                Brak ograniczeń.

      1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

              Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego i tłumacza - przewodnika oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a, a także   oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  • Galeria zdjęć

    brak danych