• Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

    • Program Wychowawczo - Profilaktyczny

     Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Kopernika

     w Stargardzie

      

      

      Dostosowany do potrzeb uczniów, lokalnego środowiska i aktualnych problemów wśród dzieci.

                  Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Naszym celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmacnianie czynników ochronnych oraz uprzedzanie zachowań dysfunkcyjnych. Formy i sposoby działań zakresu wychowania i profilaktyki dostosowane są do wieku uczniów. Adresatami programu są wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Program odpowiada na realne problemy  i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej i środowisku.Zawiera wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych i środowiskowych naszej społeczności. Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażowaniu, każdy z uczniów poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces  zgodnie ze swoimi możliwościami.  

      

     SPIS  TREŚCI

     • ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO
     • PODSTAWY PRAWNE   DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH
      I  PROFILAKTYCZNYCH  PODEJMOWANYCH  W  SZKOLE
     • MODEL ABSOLWENTA SP8
     • ANALIZA DOTYCHCZSOWYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH  
      I PROFILAKTYCZNYCH ORAZ POTRZEB
     • STRATEGIA WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNA SZKOŁY
     • EWALUACJA

      

     ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

     • Aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń.
     • Kształtowanie postaw i wartości, tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka oraz respektowanie norm społecznych.
     • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
     • Promowanie zdrowego stylu życia.
     • Współpraca z rodzicami.
     • Wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji życiowej.
     • Wzmacnianie więzi ze szkołą.
     • Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych.
     • Kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych, patriotycznych.
     • Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji
      z uczniem, wzmacnianie kompetencji wychowawczych.
     • Monitorowanie zachowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom.
     • Rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu wydarzeń ż życia szkoły: imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp.
     • Podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych przez samorząd uczniowski, współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych i charytatywnych.
     • Uwrażliwienie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych.
     • Eliminacja zachowań agresywnych.
     • Objęcie działaniami profilaktycznymi w zakresie zapobiegania narkomanii wszystkich uczniów i wychowanków.
     • Współpraca z rodzicami w zakresie rozpoznawania zagrożeń związanych z uzależnieniami i skutecznej interwencji.
     • Działania edukacyjne w środowisku szkolnym we współpracy ze środowiskiem lokalnym (policją, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, ośrodkami d.s. uzależnień, lekarzami, psychologami, terapeutami).
     • Promocja szkoły poprzez udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokalnym.
     • Stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów.
     • Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, rozwijanie zainteresowań ekologią.
     • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
      w szczególności nad osobami niepełnosprawnymi.

      

     PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH

     • Statut  Szkoły.
     • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572).
     • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe( Dz. U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59).
     • Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875).
     • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249).
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów.
      publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96).
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz.226).
     • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 72.
     • Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r. ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r.
     • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz.109).
     • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).
     • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.).
     • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198).
     • Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996r. Nr10, poz. 4).

      

     MODEL ABSOLWENTA SP8

     Absolwent  

     W sferze emocjonalnej:  

     • potrafi rozpoznać i wyrazić swoje uczucia w sposób akceptowany społecznie,
     • potrafi zapanować nad własną złością, radzi sobie w sytuacji stresu,
     • ma poczucie własnej wartości,
     • umie okazywać szacunek innym,
     • jest wrażliwy na potrzeby innych,
     • aktywnie uczestniczy w kulturze, jest otwarty na piękno.

     W sferze społecznej:

     • wierzy we własne kompetencje pozwalające rozwiązywać napotkane trudności,
     • potrafi współpracować w grupie; zna własne prawa i szanuje prawa innych,
     • umie rozwiązywać konflikty bez użycia siły, jest asertywny,
     • potrafi pełnić przyjętą rolę społeczną,
     • jest tolerancyjny,
     • postępuje uczciwie, potrafi rozróżnić dobro i zło,
     • zachowuje się kulturalnie,
     • potrafi wykazać się postawą patriotyczną.

      W sferze fizycznej:

     • potrafi dbać o higienę osobistą,
     • prowadzi aktywny tryb życia,
     • korzysta z form aktywnego wypoczynku,
     • potrafi żyć bez nałogów, zna ich szkodliwe działanie,
     • zna zagrożenia ze strony środowiska dla życia i zdrowia człowieka,
     • zna zagrożenia płynące z Internetu,
     • zna funkcjonowanie swojego organizmu.

     W sferze intelektualnej:

     • jest ciekawy świata, dąży do poszerzania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań,
     • umie dokonać adekwatnej samooceny swojej wiedzy i umiejętności i zaprezentować siebie na forum klasy, szkoły, środowiska,
     • potrafi się uczyć, czyta i słucha ze zrozumieniem,
     • umie wykorzystać wiedzę w praktyce, posługuje się komputerem, zna jeden język obcy,
     • zna wartość dziedzictwa kulturowego Polski oraz elementy dziedzictwa Europy 
      i świata.

     W sferze duchowej:

     • wie, że istotą duchowości jest odkrywanie prawdy o człowieku, odkrywanie sensu jego istnienia,
     • ma świadomość, że cierpienie jest nieodłączną częścią życia, nie da się go uniknąć, trzeba się z nim zmierzyć,
     • dostrzega, że nie istnieje tylko dla siebie, a warunkiem poczucia szczęścia jest współistnienie z innymi,
     • prezentuje wysoki poziom poczucia bliskości z otoczeniem i innymi ludźmi,
     • wierzy w sens życia jako motywację do przekraczania siebie, do odwagi wobec lęków egzystencji,
     • potrafi zgodnie współżyć z ludźmi, akceptuje innych jest gotowy do przyznania się do błędu i do jego poprawy, przebacza,
     • jest zdolny do świadomego kierowania własną cielesnością, by wyrażało ono odpowiedzialną miłość wobec samego siebie i innych ludzi,
     • nie ucieka od bolesnych emocji ani się nimi nie kieruje.

      

     ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH  
     I PROFILAKTYCZNYCH (BILANS MOCNYCH I SŁABYCH STRON), DIAGNOZA POTRZEB

      Nasza szkoła liczy obecnie około  300. uczniów. Do szkoły uczęszczają dzieci w wieku 5  do 13 lat.  Zależy nam, aby uczniowie  na terenie naszej szkoły i poza nią czuli się bezpiecznie i darzyli pracowników szkoły zaufaniem. Istotne jest, aby praca wychowawcza i profilaktyczna przynosiła efekty w postaci wzrostu świadomości uczniów i ich rodzin. W czerwcu 2017 roku dokonano diagnozy uwarunkowań środowiskowych oraz zagrożeń prawidłowego rozwoju podopiecznych w oparciu o dane pochodzące z rozmów indywidualnych
     z uczniami, wywiadów środowiskowych, obserwację zachowań uczniów  na terenie szkoły, informacje pochodzące od instytucji współpracujących ze szkołą, analizę dokumentacji szkolnej oraz diagnozy potrzeb rodziców.

                     Główne problemy wymagające rozwiązania: 

     • Podniesienie świadomości w zakresie unikania ryzykownych zachowań w grupie rówieśniczej.
     • Agresja słowna i fizyczna wśród uczniów.
     • Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i podczas przerw (monitoring w czasie przerw).
     • Różne formy cyberprzemocy – talking. Bezpieczeństwo w sieci.
     • Kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenie sobie ze stresem, rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji.
     • Włączenie do obszaru WDN tematyki doskonalenia kompetencji nauczycieli- wychowawców w zakresie komunikacji z rodzicami i uczniami oraz rozpoznawanie wczesnych objawów zagrożeń dla zdrowia dzieci.
     • Zwiększenie opieki medycznej w szkole.

      

      STRATEGIA WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNA 

     Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny jest zgodny ze:

     • Statutem szkoły.
     • Koncepcją pracy szkoły.

     Osoby odpowiedzialne za realizację działań profilaktycznych: nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, rodzice.

     Zadania wychowawczo- profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej:

     • zwracanie podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnie itp.,
     • informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły,
     • obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia.
     • wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,
     • natychmiastowa, zgodna ze Statutem Szkoły reakcja na przejawy agresji rówieśniczej, przemocy  i zachowania dyskryminacyjne.
     • dawanie przykładów odpowiedzialności, sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
     • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych.

     Zadania wychowawczo- profilaktyczne wychowawców klasowych:

     • pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, psychologa, dyrektora szkoły,
     • podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów – godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, muzeum itp.),
     • współpraca z rodziną – inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, np. wywiadówki profilaktyczne,
     • realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania środków psychoaktywnych, przeciwdziałania agresji , rozwijania umiejętności interpersonalnych,
     • wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych,
     • organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,
     • kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.,
     • systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
     • pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

     Zadania  wychowawczo-profilaktyczne pedagoga szkolnego:

     • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
     • wprowadzanie zewnętrznych programów profilaktycznych,
     • organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, lekarza,
     • pedagogizacja rodziców.

     Zadania wychowawczo- profilaktyczne rodziców:

     Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania profilaktyczne dla rodziców:

     • każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny,
     • rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby  z pedagogiem szkolnym bądź Dyrektorem /zastępcą/ Szkoły w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom,
     • rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych,
     • rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

     W zakresie realizacji działań wychowawczo- profilaktycznych szkoła współpracuje z:

     • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  w Stargardzie,
     • Policją,
     • MOPS, GOPS w Stargardzie,
     • Wydziałem Spraw Społecznych  przy Urzędzie Miasta w Stargardzie,
     • przedstawicielami Sądu Rejonowego ds. Rodzinnych i Nieletnich  w Stargardzie oraz innymi instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży,
     • Strażą Miejską.

      CELE I ZADANIA SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

     Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

     Działalność profilaktyczna obejmuje:

     • w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji szkodliwych;
     • w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;
     • w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji uzależniających lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

       Cele szczegółowe programu

     • Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią.

     - Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci  na drodze i w szkole.

     - Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz szczegółowymi kryteriami ocen zachowania.

     - Bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych.

     - Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły.

     - Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie.

     - Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: powódź,  pożar, zachowanie na szkolnym korytarzu, szatni, klasie szkolnej, sali gimnastycznej, boisku szkolnym.

     - Uwzględnienie profilaktyki uzależnień: problem narkotyków, dopalaczy, palenie papierosów, picie alkoholu, zachowania agresywne.

     • Eliminacja  zachowań agresywnych i przemocy w szkole.

     - Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole.

     - Uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić.

     - Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych.

     - Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji.

     - Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych.

     -Wzbudzanie empatii, tolerancji, zachowań prospołecznych i antydyskryminacyjnych.

     - Pedagogizacja rodziców.

     • Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego.

     - Przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkole.

     - Edukacja prawna uczniów.

     - Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.

     -Uwrażliwienie uczniów na akceptację odmienności.

     - Kształtowanie postaw i wartości oraz respektowanie norm społecznych.

     - Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej.

     • Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia.

     - Propagowanie zdrowego trybu życia.

     - Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

     - Uświadomienie konieczności zachowania higieny i ergonomii pracy.

     - Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.

      - Poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia.

     • Profilaktyka uzależnień.

     - Kształtowanie postawy asertywnej.

     - Profilaktyka palenia papierosów.

     - Profilaktyka picia alkoholu.

     - Profilaktyka narkomanii (w tym dopalaczy), lekomanii, uzależnienia od komputera.

     - Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków.

     -Wdrażanie wybranych programów profilaktycznych.

     • Podejmowanie działań mających  na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju.

     - Uświadomienie uczniowi jego mocnych stron i możliwości.

     - Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

     - Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

     - Zapobieganie nadmiernej absencji uczniów.

     - Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń.

     -Pomoc uczniom w organizowaniu i planowaniu swojej pracy.

     - Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji.

     • Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

     - Poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji trudnych.

     - Wdrażanie zachowań asertywnych.

     -Pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem.

     -Pomoc uczniom w radzeniu sobie z własnymi ograniczeniami.

     - Kształtowanie umiejętności szukania pomocy.

     Forma realizacji:

     • godziny wychowawcze,
     • wszystkie zajęcia edukacyjne,
     • zajęcia warsztatowe z udziałem specjalistów,
     • zajęcia pozalekcyjne,
     • zajęcia w świetlicy Promyk,
     • uroczystości szkolne,
     • konkursy,
     • organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

     Metody pracy:

     - pogadanki, dyskusje, warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców, treningi,  zabawy psychologiczne, ankiety, konkursy, obserwacje, wywiady , rozmowy indywidualne i grupowe,socjoterapia, trening zastępowania agresji.

     Przewidywane efekty działań  wychowawczo-profilaktycznych:

     • uczeń uzyskuje pełną wiedzę na temat zagrożeń oraz możliwości radzenia sobie z nimi,
     • uczeń zna zagrożenia, jakie stwarza używanie alkoholu, nikotyny i środków odurzających i nie sięga po te środki,
     • uczeń jest objęty pełną i kompleksową pomocą psychologiczno- pedagogiczną,
     • uczeń identyfikuje się ze środowiskiem klasowym, szkolnym,
     • uczeń zna korzyści, płynących ze zdrowego trybu życia,
     • umie bezpiecznie funkcjonować  w  szkole i domu,
     • wie jak zachować się w sytuacjach kryzysowych.

     Działania wychowawcze proponowane dla poszczególnych etapów edukacyjnych.

     Szczegółowy plan działań wychowawczych szkoły. Plan pracy wychowawczej na
     I etapie edukacyjnym szkoły podstawowej

     Cel

     Zagadnienia/ zadania

     Budzenie szacunku dla państwa jako dobra wspólnego:

     • budowanie systemu wartości chroniących tożsamość narodową - duma z Ojczyzny,
     • odnajdywanie swojego miejsca w (…), społeczności lokalnej, państwie, Europie i świecie.
     • Symbole narodowe i religijne, okazywanie szacunku symbolom narodowymi religijnym.
     • Hymn państwowy.
     • Ważne rocznice, wydarzenia, sławni Polacy.
     • Historia naszego miasta.
     • Historia naszej Ojczyzny.
     • Miejsca pamięci Narodowej.
     • Legendy o Toruniu, Warszawie, początkach państwa polskiego.
     • Zabytki oraz wytwory kultury narodowej i ludowej.

     Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i społeczności lokalnej.

     • Zorganizowanie samorządu szkolnego.
     • Tradycje szkoły.
     • Dyscyplina na terenie szkoły, prawa i obowiązki ucznia.
     • Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.
     • Organizacja życia kulturalnego.
     • Organizacja sali lekcyjnej, wybór samorządu klasowego.
     • Tradycje klasowe.

     Odnajdywanie swojego miejsca w rodzinie.

      

     • Przygotowanie uczniów do życia w rodzinie: więzi rodzinne, obowiązki członków rodziny i ich znaczenie.
     • Współudział dzieci w organizowaniu świąt rodzinnych i aktywnego wypoczynku.

     Kształtowanie świadomości społecznej i ekologicznej, rozumianych jako:

     • potrzeby budowania pozytywnych relacji w środowisku społecznym i dbałości o środowisko naturalne,
     • oraz związane z tym kształtowanie odpowiedzialności za siebie, swoje wybory i postępowanie.

     Poznanie krajobrazu miasta i jego okolic.

     • Rozwijanie zainteresowań przyrodą.
     • Rozwijanie troski o swoje środowisko i pobudzenie do pozytywnych działań.
     • Kształtowanie przekonania, że piękno środowiska zależy od pracy i wysiłku ludzi.
     • Poszanowanie przyrody.
     • Zbiórka i przetwarzanie surowców wtórnych.
     • Recykling.

     Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia:

     • Wspieranie zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.
     • Troska o wygląd zewnętrzny i zdrowie
     • Zasady higieny osobistej, czystości i schludności
      w ubiorze.
     • Zależność sposobu ubierania się od pogody.
     • Akceptacja własnego ciała
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Przestrzeganie zasad bezpiecznego     zachowania się w drodze do szkoły i w szkole. Wychowanie komunikacyjne.
     • Profilaktyka grypy i chorób zakaźnych.
     • Zasady przeprowadzania pierwszej pomocy.
     • Przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania
      z Internetu, krytyczna analiza i świadome i odpowiedzialne wybory w sieci.
     • Wspieranie rozwoju intelektualnego.

      

      

      

      

     • Rozwijanie zainteresowań uczniów.
     • Pomoc uczniowi zdolnemu.
     • Pomoc uczniowi z trudnościami w uczeniu się.
     • Realizacja programu „Cała Polska czyta dzieciom”.
     • Nauka kreatywnego rozwiązywania problemów
      z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystywaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki.
     • Wprowadzenie technik mediacyjnych w rozwiązywaniu problemów.
     • Wspieranie rozwoju psychicznego i emocjonalnego.

      

      

     • Pozytywna samoocena.
     • Pozytywne myślenie.
     • Radzenie sobie ze stresem, złością     i negatywnymi emocjami.
     • Strategie rozwiązywania problemów i konfliktów, kontrola impulsów.
     • Poczucie humoru jako strategia radzenia  sobie w życiu.
     • Pozytywne cechy charakteru, pomoc    koleżeńska.

      

      

     Kształtowanie postaw społecznych opartych na poszanowaniu prawa każdego człowieka do odmienności poglądów – wyboru dróg życiowych
      i kreatywnego myślenia. Uwrażliwianie na uczucia innych ludzi.

      

      

     • Wspieranie rozwoju społecznego, moralnego
       i duchowego.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Realizacja programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz inaczej” dla klas I-III.

      

     • Szacunek dla każdego człowieka.
     • Postawa tolerancji wobec odmienności  (fizycznej, kulturowej, wyznaniowej itp.).
     • Szacunek dla wszystkich form życia   w przyrodzie.
     • Wrażliwość na potrzeby drugiego  człowieka, zwłaszcza starszego i niepełnosprawnego.
     • Kultura bycia.
     • Znajomość norm społecznych powszechnie akceptowanych.
     • Odpowiedzialność za swoje postępowanie.
     • Postawa uczciwości wobec innych
     • Praca w zespole i zachęcanie do społecznej aktywności.
     • Pozytywne cechy charakteru, pomoc   koleżeńska, rola przyjaźni.
     • Przeciwdziałanie postawom społecznie nie akceptowanym, wskazanie środków zaradczych.
     • Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez przygotowywanie i udział w uroczystościach narodowych.

      

     Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć.

     Uczestnictwo w grupie.

     Rozwiązywanie problemów.

     Dbanie o zdrowie.

     Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia we współpracy z jego rodziną.

     • Współpraca z rodzicami.
     • Spotkania z rodzicami uczniów (zebrania, konsultacje).
     • Poradnictwo specjalistyczne na terenie szkoły.

      

      Plan pracy wychowawczej na II etapie edukacyjnym szkoły podstawowej.

      

     Cel

     Zagadnienia/ zadania

     Budzenie szacunku dla państwa jako dobra wspólnego:

     • budowanie systemu wartości chroniących tożsamość narodową- duma z Ojczyzny,
     • odnajdywanie swojego miejsca w (…), społeczności lokalnej, państwie, Europie i świecie.
     • Symbole narodowe i religijne, okazywanie szacunku symbolom narodowym i religijnym.
     • Hymn państwowy.
     • Ważne rocznice, wydarzenia, sławni Polacy.
     • Historia naszego miasta.
     • Historia naszej Ojczyzny.
     • Miejsca pamięci narodowej.
     • Legendy o Toruniu, Warszawie, początkach państwa polskiego.
     • Zabytki oraz wytwory kultury narodowej  i ludowej.
     • Polska w Europie i świecie, Unia Europejska, różnice i podobieństwa  kulturowe w Europie, tolerancja wobec  różnorodności.

     Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i społeczności lokalnej.

     • Zorganizowanie samorządu szkolnego,   działalność samorządu szkolnego.
     • Tradycje szkoły.
     • Dyscyplina na terenie szkoły, prawa i   obowiązki ucznia.
     • Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.
     • Organizacja życia kulturalnego.
     • Organizacja sali lekcyjnej, wybór  samorządu klasowego.
     • Tradycje klasowe.

      

     Odnajdywanie swojego miejsca w rodzinie.

      

     • Przygotowanie uczniów do życia  w rodzinie: więzi rodzinne, obowiązki członków rodziny i ich znaczenie.
     • Współudział dzieci w organizowaniu świąt rodzinnych i aktywnego wypoczynku.
     • Problemy w rodzinie: rozwód, brak rodzica, „nowy” rodzic, chory członek rodziny – radzenie sobie
      z typowymi trudnościami.

     Kształtowanie świadomości społecznej i ekologicznej, rozumianych jako:

     • potrzeby budowania pozytywnych  relacji
       w środowisku społecznym i dbałości
      o środowisko naturalne oraz związane
      z tym kształtowanie odpowiedzialności za siebie, swoje wybory i postępowanie.
     • Rozwijanie zainteresowań przyrodą.
     • Piękno przyrody.
     • Kształtowanie przekonania, że piękno środowiska zależy od pracy i wysiłku ludzi.
     • Poszanowanie przyrody.
     • Pozyskiwanie surowców wtórnych.
     • Oszczędzanie wody, energii itp.
     • Recykling.
     • Powtórne wykorzystywanie surowców wtórnych.

     Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia:

     • Wspieranie zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.

      

     • Troska o wygląd zewnętrzny i zdrowie.
     • Zasady higieny osobistej, czystości i schludności
      w ubiorze.
     • Zależność sposobu ubierania się od pogody.
     • Problematyka dojrzewania płciowego   i zmian
      w wyglądzie.
     • Akceptacja własnego ciała.
     • Przestrzeganie zasad bezpiecznego    zachowania się w drodze do szkoły      i w szkole. Wychowanie komunikacyjne.
     • Przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania
      z Internetu, krytyczna analiza i świadome i odpowiedzialne wybory w sieci.
     • Znaczenie aktywności fizycznej i sportu
     • Wpływ na zdrowie używek (zwłaszcza  papierosów i alkoholu), zdrowy styl życia, profilaktyka uzależnień.
     • Profilaktyka grypy i chorób zakaźnych.
     • Zasady przeprowadzania pierwszej pomocy.
     • Wspieranie rozwoju intelektualnego.
     • Rozwijanie zainteresowań uczniów.
     • Pomoc uczniowi zdolnemu.
     • Pomoc uczniowi z trudnościami w uczeniu się.
     • Motywacja do nauki, samodyscyplina   w uczeniu się.
     • Nauka kreatywnego rozwiązywania problemów
      z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystywaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki.
     • Wprowadzenie technik mediacyjnych w rozwiązywaniu problemów.
     • Wspieranie rozwoju psychicznego i emocjonalnego.
     • Pozytywna samoocena.
     • Radzenie sobie ze stresem, złością i negatywnymi emocjami.
     • Strategie rozwiązywania problemów i konfliktów, kontrola impulsów.
     • Poczucie humoru jako strategia radzenia sobie
      w życiu.
     • Pozytywne cechy charakteru, pomoc koleżeńska, rola przyjaźni.
     • Kształtowanie postawy asertywnej.
     • Rozwój umiejętności komunikacyjnych.

      

     Kształtowanie postaw społecznych opartych na poszanowaniu prawa każdego człowieka do odmienności poglądów – wyboru dróg życiowych
     i kreatywnego myślenia.        

      

         

      

      

      

     Uwrażliwianie na uczucia innych ludzi wspieranie rozwoju społecznego, moralnego i duchowego.

      

      

      

     Realizacja programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz inaczej” dla klas IV-VII.

     • Szacunek dla każdego człowieka.
     • Postawa tolerancji wobec odmienności  (fizycznej, kulturowej, wyznaniowej itp.).
     • Szacunek dla wszystkich form życia w przyrodzie.
     • Wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza starszego i niepełnosprawnego.
     • Kultura bycia.
     • Odpowiedzialność za swoje postępowanie.
     • Praca w zespole i zachęcanie do społecznej aktywności.
     •  
     • Postawa uczciwości wobec innych
     • Pozytywne cechy charakteru, pomoc koleżeńska.
     • Przeciwdziałanie postawom społecznie nie akceptowanym, wskazanie środków zaradczych.
     • Przemoc – formy, przejawy, przeciwdziałanie, pomoc ofiarom, odpowiedzialność świadków.

      

     Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć.

     Uczestnictwo w grupie.

     Rozwiązywanie problemów.

     Dbanie o zdrowie (z uwzględnieniem tematyki uzależnień).

     Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia we współpracy z jego rodziną.

     • Współpraca z rodzicami.
     • Spotkania z rodzicami uczniów (zebrania, konsultacje).
     • Poradnictwo specjalistyczne na terenie szkoły.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     EWALUACJA 

     Ankieta ewaluacyjna dla rodziców dotycząca

     Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego

      

     Prosimy o wypełnienie ankiety, zależy nam na szczerych odpowiedziach. Dzięki nim będziemy mogli lepiej oddziaływać na dzieci, które Państwo nam powierzają, a także spełnić oczekiwania dotyczące ich wychowania.

     Dziękujemy

     Proszę ocenić w skali 1 – 6, zakreślając odpowiednią cyfrę.

     1. Czy został/a Pan/i zapoznany/a z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym szkoły?

     Tak                                                                Nie

     1. W jakim stopniu Pan/i akceptuje ten program?

     1          2          3          4          5          6

      

     1. W jakim stopniu szkoła służy wszechstronnemu rozwojowi ucznia?

     1          2          3          4          5          6

     4. W jakim stopniu szkoła zapobiega zagrożeniom, w tym związanym z zachowaniem agresywności, uzależnieniami itp.?

     1          2          3          4          5          6

     5. W jakim stopniu są przestrzegane prawa Pana/i dziecka w szkole?

     1          2          3          4          5          6

     6. Jak ocenia Pan/i system nagród i kar w naszej szkole?

     1          2          3          4          5          6

     7. Jak bardzo szkoła jest przyjazna, życzliwa i wyrozumiała w stosunku do Pana/i dziecka?

     1          2          3          4          5          6

     8. W jakim stopniu Pana/i dziecko poznaje symbole, ważne dla kraju rocznice, a także uczestniczy w spotkaniach, uroczystościach związanych z tradycjami państwa polskiego?

     1          2          3          4          5          6

     9. Czy w szkole są organizowane zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej?

     1          2          3          4          5          6

     10. Czy jest Pan/i zadowolony/a ze szkoły?

     Tak                                                                Nie

      

      

      

      

      

      

     Arkusz ewaluacyjny dotyczący

     Szkolnego Programu Wychowawczego – Profilaktycznego (rodzice)

      

     Rok szkolny………………

     Liczba ankietowanych……………………….

      

     Numer pytania

     2.

     3.

     4.

     5.

     6.

     7.

     8.

     9.

     1.

     10.

     tak/ nie

     Średnia ocen

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     tak

     Liczba ocen zbieżnych

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     nie

     1.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     X

     2.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     X

     3.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     X

     4.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     X

     5.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     X

     6.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     X

     7.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     X

     8.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     X

      

     SŁABE STRONY:

      

     MOCNE STRONY:

      

     WNIOSKI:

      

      

      

     Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca

     Szkolnego Programu Wychowawczego - Profilaktycznego

      

       Zwracamy się do Ciebie z prośbą o anonimowe wypełnienie ankiety. Twoje szczere wypowiedzi mogą sprawić, że będziesz się czuł w szkole dobrze i przyjemnie.

                                                                                                                      Dziękujemy

     W odpowiedniej rubryce wstaw X

     Nr pytania

     Treść pytania

     Tak

     Nie

     1.

     Czy zajęcia wychowawcze są Twoim zdaniem interesujące?

      

      

     2.

     Czy aktywnie uczestniczysz w lekcjach wychowawczych?

      

      

     3.

     Czy znasz prawa ucznia?

      

      

     4.

     Czy znasz swoje obowiązki?

      

      

     5.

     Czy zajęcia wychowawcze mają pozytywny wpływ na atmosferę w Twojej klasie?

      

      

      

     6. Kto najczęściej udziela Ci pomocy?

     o   Wychowawca

     o   Pedagog

     o   Koledzy

     o   Rodzice

      

     7.Czy chciałbyś coś zmienić w szkole?

     Jeżeli tak , to co?.............................................................................................................

     ..........................................................................................................................................

     ..........................................................................................................................................

      

     Arkusz ewaluacyjny dotyczący

     Szkolnego Programu  Wychowawczego - Profilaktycznego  (uczniowie)

      

     Rok szkolny…………….

     Liczba ankietowanych…………………

     Numer pytania

     Liczba odpowiedzi TAK

     %

     Liczba odpowiedzi

     NIE

     %

     Brak

     odpowiedzi

     %

     1.

      

      

      

      

      

      

     2.

      

      

      

      

      

      

     3.

      

      

      

      

      

      

     4.

      

      

      

      

      

      

     5.

      

      

      

      

      

      

      

     Numer pytania

     Często występująca odpowiedź

     6.

      

     7.

      

      

     SŁABE STRONY

      

     MOCNE STRONY:

      

     WNIOSKI:

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych