• REGULAMIN KORZYSTANIA Z JADALNI

    W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W STARGARDZIE

    1. Jadalnia jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych i przywożonych przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie do Szkoły Podstawowej nr 8 w Stargardzie.
    2. Posiłki wydawane są o ustalonym czasie tj. w godzinach 11:00-12:30.
    3. Wydawane obiady są posiłkami dwudaniowymi o ściśle określonej kaloryczności

    i gramaturze opisanej w „Jadłospisie tygodniowym”.

    1. Posiłki wydawane są dla:
    1. osób wnoszących opłaty indywidualne,
    2. uczniów, których dożywianie dofinansowuje MOPS, GOPS i inne instytucje.
    1. Opłatę za posiłki należy uiszczać z góry do 25 dnia bieżącego miesiąca
     na kolejny miesiąc wpłacając należność na konto bankowe szkoły nr: 64 1240 3901 1111 0000 4219 2242 w kwocie 16,57 zł za jeden posiłek. W tytule przelewu należy podać imię nazwisko dziecka, klasę, ewentualnie dni bez obiadów np. piątków lub konkretne daty jeżeli dziecko nie spożywa obiadów codziennie. Odpłatność za styczeń każdego roku należy uiścić nie wcześniej niż 01 stycznia i nie później niż 10 stycznia każdego roku.  Wpłaty za styczeń, które zostaną przez bank zaksięgowane na koncie szkoły w grudniu poprzedniego roku z mocy przepisów stanowią nadwyżkę środków budżetowych i jako takie podlegają przekazaniu na konto Gminy-Miasta Stargard. 
    2. Przelewy bez dokładnego opisu będą odsyłane na konto nadawcy.
    3. Jeżeli w trakcie miesiąca zostanie zgłoszona chęć korzystania z posiłków, wydawanie ich nastąpi po 2 dniach roboczych od daty wpływu środków na rachunek bankowy szkoły.
    4. Posiłek nie będzie wydany w przypadku braku wpłaty lub dokonania przelewu bez dokładnego opisu ( tytułu przelewu).
    5. Rodzic może odwołać posiłek do godz.12:00 danego dnia na dzień następny telefonicznie 91 5760661  lub mail: posilek@sp8.stargard.edu.pl

    W przypadku niepoinformowania o rezygnacji z posiłku opłata za ten posiłek zostanie naliczona.

    1. Kwota za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zaliczona na poczet płatności na kolejny miesiąc.
    2. Podczas wydawania posiłków w jadalni mogą przebywać wyłącznie osoby je spożywające.
    3. Obowiązuje zakaz wydawania posiłków na wynos.
    4. Korzystający z jadalni są odpowiedzialni za ład i porządek w miejscu spożywania posiłku

     i zobowiązani do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania.

    1. Korzystający z jadalni zobowiązani są do pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni.
    2. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy złożyć w wyznaczonym miejscu.
    3. Kosztami zniszczonych naczyń oraz sztućców Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie będzie obciążało osoby, które dokonały ich zniszczenia.
    4. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wydawania i jakości posiłków można zgłaszać pisemnie do dyrektora szkoły.
    5. Dokonanie płatności oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu korzystania z jadalni w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie.
    6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2024 r.

    ZATWIERDZAM:

    Dyrektor Szkoły

    Aleksandra Dubaniewicz

 • Galeria zdjęć

   brak danych