• Ochrona danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 8 im.Mikołaja Kopernika w Stargardzie

    •  

     Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Anna Lau

     kontakt:iod@sp8.stargard.edu.pl

      

     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

      

     Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie wypełniając obowiązek wynikający z  art. 13 i art.14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WR (RODO) informuje, że:

      

     1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie, przy ul. R. Traugutta 16, 73-102 Stargard, tel. 91 576-06-61, email: sekretariat@sp8.stargard.edu.pl, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

      

     2.Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Anna Lau, z którą można się skontaktować poprzez kontakt  elektroniczny:  iod@sp8.stargard.edu.pl  lub   telefonicznie 91576-06-61.

      

     3. Państwa dane osobowe  przetwarzane są w celu:

      

     - wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku z prowadzeniem przez szkołę procesu rekrutacji, wypełniania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) na podstawie  art.6 ust.1 lit.c  oraz art.9 ust.2 lit .b, h RODO,

     realizacji umów zawartych z kontrahentami na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO,

     - związanym z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art.6 ust.1 lit. e RODO,

     - wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły, dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych na podstawie art. 6ust. 1 lit. f RODO,

     - marketingu i promocji szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

     4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania  obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz organy kontroli państwowej w  ramach przysługujących im uprawnień.

     5. Dane osobowe przechowywane będą w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję  Kancelaryjną.

     6. W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora przysługuje Pani/Panu  prawo do żądania od administratora  dostępu do   danych osobowych,  prawo do ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz   do cofnięcia zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art.6 ust.1 lit.a. Wycofanie zgody nie wpływa na   zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

     7. W  przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia   skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy w/w ustaw w przypadku przetwarzania na  podstawie art6.  ust. 1 lit. b, c, e i f ioraz art. 9 ust. 2 lit. b,  h,  jest dobrowolne w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust.1 lit. a.

     9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej.

      

     Poniżej dostępne są spersonalizowane klauzule informacyjne :

      

      Klauzula informacyjne dla uczniów/opiekunów prawnych - proces rekrutacji

     Klauzula informacyjna dla uczniów/opiekunów prawnych - przyjętych do szkoły

      

     Informacja_Administratora_dla_kandydatow_do_parcy.pdf

      

     Klauzula informacyjna dla pracowników

      

       Klauzula informacyjna dla usługodawców, kontrahentów

       Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych