• Projekt dofinansowany przez Unię Europejską  ,,Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie''.

     

    Gmina Miasto Stargard uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. „Wsparcie kształcenia ogólnego w

    Stargardzie” w ramach działania 6.9 Edukacja Ogólna, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

    Projekt realizujemy, aby poprawić jakość kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz

    w Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie.  W tym celu zaplanowaliśmy realizację

    następujących działań w odniesieniu do każdej ze szkół:

     

    1. Doposażenie szkół, w tym:
    • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi - wyposażenie niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u Uczniów i Uczennic cyfrowych kompetencji kluczowych i realizacji zajęć z kodowania, robotyki, programowania oraz przyrodniczych kompetencji kluczowych i nauczania przedmiotów przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu, a także edukacji włączającej i wsparcia psychologiczno- pedagogicznego.
    • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika – modernizacja szkolnej sieci internetowej oraz wyposażanie bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u Uczniów i Uczennic przyrodniczych kompetencji kluczowych i nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu.
    1. Doskonalenie kompetencji zawodowych Nauczycieli i Nauczycielek z zakresu m.in.: nowoczesnych metod pracy, nowoczesnych metod nauczania języka polskiego, matematyki, inkluzyjności i równego traktowania.
    2. Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne dla Uczniów i Uczennic,
    • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym oraz terapia psychologiczna.
    • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika – zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy- gimnastyka korekcyjna.
    1. Zajęcia dodatkowe dla Uczniów i Uczennic, obejmujące:
    • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – koło zainteresowań z kodowania, robotyki i programowania, warsztaty z zakresu inżynierii, koło przyrodnicze, zajęcia „Moja zielona planeta”, zajęcia JA - to znaczy wiele”- zajęcia wspierające rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich i z zakresu przedsiębiorczości, zajęcia „TAK dla tolerancji”.
    • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika – zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, koło zainteresowań z języka polskiego oraz matematyki, koło z zakresu ochrony środowiska, koło sportowe, koło przyrodnicze, zajęcia „Moja zielona planeta”, zajęcia JA - to znaczy wiele”- zajęcia wspierające rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich i z zakresu przedsiębiorczości, zajęcia „TAK dla tolerancji”.
    1. Wyjazdy edukacyjne zwiększające kompetencje kluczowe Uczniów i Uczennic,
    • do Stargardzkiego Centrum Nauki "Filary”,
    • do Morskiego Centrum Nauki im. prof. J. Stelmacha,
    • do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo - Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska.
    1. Doradztwo zawodowe dla klas 7 i 8.

    W efekcie realizacji projektu:

    • 90% z 464 Uczniów i Uczennic objętych wsparciem nabędzie kompetencje kluczowe, społeczne lub społeczno - emocjonalne, obywatelskie i kompetencje zielone,
    • 90% z 39 Nauczycieli i Nauczycielek objętych wsparciem nabędzie kwalifikacje zawodowe,
    • zwiększy się potencjał dydaktyczny dwóch szkół poprzez zakup sprzętów i pomocy niezbędnych do działań edukacyjnych i zajęć.

    #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

    Wartość projektu: 1 186 361,08 zł

    Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 066 829,18 zł

 • Galeria zdjęć

   brak danych